Ross County v Aberdeen: Scottish Premiership | 3rd Nov 2014